BLOG

Merkato.al është një platfromë online ku ju do keni mundësi të shisni apo blini produkte dhe shërbime.
Platforma merkato.al ka Termat & Kushtet e saj për të ofruar një shërbim korrekt dhe bazuar mbi një...
Më pas në panelin menaxhues të mundësuar nga platforma merkato.al ju do keni mundesi te kryeni të gjitha veprimet e nevojshme.